Trygderettigheter

Er du selvstendig næringsdrivende, har du rett til sykepenger med 65 prosent av sykepengegrunnlaget (opp til 6G) fra 17. sykedag.

Som hovedregel må du ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før du ble arbeidsufør, og du må tjene minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp per år.

SYKEPENGEGRUNNLAGET

Sykepengegrunnlaget fastsettes ut fra tidligere års personinntekt. Det er altså ikke omsetningen i næring som teller. Vanligvis er det gjennomsnittet av de tre siste årene som brukes.

Er din virksomhet varig endret, slik at årsinntekten avviker med mer enn 25 prosent av gjennomsnittet, blir sykepengene fastsatt ved skjønn, ut fra den inntekt du kan godtgjøre på det tidspunktet du ble sykmeldt.

Dette gjelder også hvis du ikke har pensjonspoeng for de tre siste årene på grunn av for lav inntekt, eller fordi du ble yrkesaktiv i løpet av de siste tre årene. Du bør altså være aktiv med dokumentasjon av aktuell inntekt hvis du tjener mer enn før - og blir sykmeldt.

FRIVILLIG FORSIKRING

Ønsker du å ha rett på sykepenger også de første 16 dagene, og eventuelt 100 prosent av sykepengegrunnlaget i stedet for 65 prosent, kan du tegne frivillig forsikring for tilleggssykepenger for næringsdrivende. Det gjør du på trygdekontoret.

TIPS! Vil du ha slik frivillig forsikring, lønner det seg å ordne med den raskt etter at du er blitt næringsdrivende.

Les mer om trygderettigheter i Risangers e-bok 017 SYKEPENGER OG TRYGD I SMÅBEDRIFTEN. I denne e-boka finner du flere detaljer om næringsdrivendes sykepengerettigheter, ajourførte opplysninger om næringsdrivendes rettigheter under svangerskap og etter fødsel eller adopsjon, og ved yrkesskade, arbeidsløshet mv.

Eboka inngår også til rabattpris som del av DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi).naringsdrivende.no
R!SANGER AS
Kolstadgt. 1
0652 OSLO
post@risanger.no
www.risanger.no

Ansv. red:
Otto Risanger

- for deg som driver eget firma